REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

„BON NA ZAKUPY”

 

Organizator i Uczestnicy AKCJI:

1)Organizatorem akcji promocyjnej „Bon na zakupy” ( dalej: „AKCJA”)  jest Komet Kosecki sp. j. Grupa SBS, z siedzibą w Elblągu ul. Piaskowa 6,  numer NIP 578-000-03-59 (dalej „Organizator”).

2)   W „ AKCJI ” mogą uczestniczyć tylko osoby fizyczne pełnoletnie będące konsumentem w rozumieniu art.221Kodeksu Cywilnego , posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. (tj. nie dokonujące zakupu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej)

3)AKCJA  jest prowadzona zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.

Zasady AKCJI

1)AKCJA będzie przeprowadzona w sklepie Komet, w Elblągu ul. Piaskowa 6, w  wybranych dniach od 1/04/2019 r. do 30/11/2019 r. Informacja o „ AKCJI ” będzie każdorazowo dostępna w kasie sklepu, oraz na stronie internetowej : www.komet.elblag.pl

2)Uczestnik, który zrobi zakupy (nabędzie towar) o wartości nie mniejszej niż 1500 zł netto w sklepie Komet w czasie trwania „ AKCJI ”,  otrzyma 1 „ bon na zakupy ” o wartości 50 zł za każde 500zł  dokonanych zakupów netto ( bez podatku VAT).

3) „ Bony na zakupy ” będą wydawane wyłącznie w dniu dokonania zakupów, w kasie sklepu Komet, w godzinach otwarcia sklepu.

4)  „ Bony na zakupy ” nie przysługują za dokonanie zakupów towarów, na które udzielono już innych obniżek cen sprzedaży.

Zasady realizacji „ bonów na zakupy ” w sklepie Komet

1)  Odbierając „bon na zakupy” w kasie sklepu Komet, uczestnik wyraża zgodę na udział w „ AKCJI ” i akceptuje niniejszy regulamin .

2) „Bon na zakupy” będzie stanowił formę rabatu przy płatności za następne dokonane zakupy i będzie można go zrealizować tylko w sklepie Komet, 82-300 Elbląg ul. Piaskowa 6.

3)Każdy bon będzie można zrealizować w terminie na nim oznaczonym. Bony nie mogą zostać wymienione na pieniądze, zniszczone lub uszkodzone nie będą realizowane.

5)W przypadku zakupu towarów o wartości mniejszej niż wartość realizowanych bonów, sklep nie zwraca różnicy wartości.

6)W przypadku zakupu towarów o wartości wyższej niż realizowane bonów, osoba realizująca je musi dopłacić różnicę wartości w kasie sklepu Komet.

7)W przypadku zwrotu towaru, który był zakupiony w ramach Akcji, przyznane z tego tytułu bony rabatowe, będą anulowane. Po wykorzystaniu bonów otrzymanych podczas Akcji, zwrot towarów nie jest możliwy.

Reklamacje

1)Reklamacje dotyczące przebiegu „ AKCJI ” mogą być zgłaszane do dnia 30 grudnia 2019 roku w formie pisemnej w kasie sklepu lub e-mailem na adres: komet@komet.elblag.pl. Rozpatrzenia reklamacji dokona Organizator „ AKCJI ” w ciągu 21 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

Postanowienia końcowe

1)Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu bez podawania przyczyny.Każda zmiana będzie ogłoszona na stronie internetowej oraz w kasie sklepu Komet.

2)Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zawieszenia „ AKCJI ” w dowolnym momencie jej trwania.

3) Z akcji promocyjnej są wyłączone towary będące na wyprzedaży.