REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ DO REZERWACJI TOWARÓW W SKLEPIE KOMET

SPIS TREŚCI:

§ 1. INFORMACJE OGÓLNE

§ 2. OPIS UŻYTYCH ZWROTÓW

§ 3. OGÓLNE ZASADY DZIAŁANIA STRONY INTERNETOWEJ

§ 4. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA STRONY INTERNETOWEJ 

§ 5. ZASADY DOKONYWANIA I REALIZACJI REZERWACJI TOWARÓW

§ 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY

§ 7. REKLAMACJE

§ 8.OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

§ 9. PRAWA AUTORSKIE

§10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

                    § 1. INFORMACJE OGÓLNE

1. Regulamin reguluje zasady korzystania ze strony internetowej rezerwacji Towarów w sklepie stacjonarnym Komet, jak również innych usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej

2. Regulamin skierowany jest zarówno do Użytkowników będących konsumentami, jak i do Użytkowników prowadzących działalność gospodarczą, korzystających z usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną. 

4. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu dokonywania rezerwacji oraz korzystania z innych usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę. 

5. W przypadku korzystania ze Strony Internetowej celem rezerwacji towarów, informacje przekazywane z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

6. Podmiotem zarządzającym stroną internetową jest firma Komet Kosecki sp.j. Grupa SBS,82-300 Elbląg ul. Piaskowa 6,  NIP 578-000-03-59. Dane do kontaktu: tel. 55 232 70 21 ; 609 588 233

- adres poczty elektronicznej : komet@komet.elblag.pl 

                § 2. OPIS UŻYTYCH ZWROTÓW

Zwroty użyte w treści Regulaminu należy rozumieć w podanym niżej znaczeniu:

1. Usługodawca - spółka Komet Kosecki sp.j. Grupa SBS,82-300 Elbląg ul. Piaskowa 6,  NIP 578-000-03-59

2. Dane - dane osobowe Użytkownika Strony Internetowej podane podczas korzystania z funkcjonalności Strony Internetowej 

3. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej korzystająca ze Strony Internetowej,

4. Strona Internetowa – internetowe oprogramowanie zarządzane przez Usługodawcę udostępnione pod adresem www.komet.elblag.pl za pomocą którego Usługodawca umieszcza treści związane z towarami sprzedawanymi w Sklepie Komet oraz świadczy inne usługi elektroniczne 

5. Proces Rezerwacji – ciąg czynności zmierzający do rezerwacji towaru przez Użytkownika  w Sklepie Komet,

6. Lista Rezerwacji – interaktywny formularz, na podstawie którego Użytkownik Strony Internetowej dokonuje Rezerwacji towarów w Sklepie Komet, 

7. Towar – produkt, który Użytkownik Strony Internetowej może zarezerwować sklepie stacjonarnym Komet 

8.. Cena Towaru - określona w polskich złotych wartość brutto towaru. Cena Towaru na Stronie Internetowej ma charakter orientacyjny . Ceną sprzedaży Towaru będzie cena podana w potwierdzeniu Rezerwacji Towaru. Cena Towaru   nie zawiera kosztu dostawy Towaru, podanej do wiadomości Użytkownika przed dokonaniem zakupu.

9. Sklep Komet – stacjonarny sklep prowadzony przez spółkę Komet Kosecki sp.j. Grupa SBS w Elbląg przy 

ul. Piaskowa 6

10. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin 

11. Administrator - spółka Komet Kosecki sp.j. Grupa SBS,82-300 Elbląg ul. Piaskowa 6,  NIP 578-000-03-59

12. świadczenie usługi drogą elektroniczną - wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez dobrowolny przekaz danych przez Usługobiorcę i Usługodawcę, przesyłanych i otrzymywanych za pomocą urządzeń elektronicznych,  która są w całości transmitowane za pomocą sieci telekom-unikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne 

            § 3. OGÓLNE ZASADY DZIAŁANIA STRONY INERNETOWEJ

1. Za pośrednictwem Strony Internetowej Usługodawca zapewnia Użytkownikom następujące usługi świadczone drogą elektroniczną:

- rezerwację wybranych przez Użytkownika Towarów w Sklepie Komet,

- przeglądania katalogu Towarów sprzedawanych przez Sklep Komet i katalogów poszczególnych marek dostawców

2. Użytkownik korzystając z usług i treści dostępnych na Stronie Internetowej wyraża jednocześnie zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu. 

3. Usługodawca udostępnia Stronę Internetową w sposób ciągły, przy czym zastrzega sobie prawo do wyłączenia spowodowanego w szczególności awarią, aktualizacją oprogramowania, konserwacją bądź wymaganiami technicznymi. 

5. Zamieszczone na Stronie Internetowej treści, w szczególności opisy Towarów i Ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.

6. Do korzystania ze Strony Internetowej, w tym przeglądania asortymentu oraz dokonywania Rezerwacji Towarów niezbędne jest:

- posiadanie dostępu do witryn internetowych za pośrednictwem urządzenia końcowego z prawidłowo skonfigurowaną przeglądarką stron internetowych, 

- posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail),

- włączona i zaakceptowana informacja o obsłudze plików cookies,

7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Strony Internetowej spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Strony Internetowej z infrastrukturą techniczną lub oprogramowaniem Użytkownika.

8. Rezerwacja Towarów przez Użytkownika dostępnych w Sklepie Komet  jest możliwa wyłącznie po podaniu niezbędnych danych osobowych, o których mowa w par. 5 punkt 1. niniejszego Regulaminu. 

9. Platforma jest wykorzystywana przez Usługodawcę w celach komunikacyjnych i ułatwienia procesu rezerwacji Towarów przez Użytkowników.

10. Dostęp do materiałów i treści zawartych na Stronie Internetowej jest całkowicie bezpłatny. Korzystanie z dostępu do Strony Internetowej ma charakter dobrowolny i jest możliwe jedynie w celach wskazanych w Regulaminie .

            § 4. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA STRONY INTERNETOWEJ

1. W ramach korzystania z funkcjonalności Strony Internetowej i rezerwacji Towarów w Sklepie Komet  Użytkownik zobowiązany jest do:  

- korzystania ze Strony Internetowej w sposób zgodny z jej przeznaczeniem, oraz z przepisami prawa, dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego oraz niezakłócający funkcjonowania Strony Internetowej wobec innych Użytkowników 

- nieprzekazywania i nieumieszczania za pośrednictwem Strony Internetowej jakichkolwiek treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, treści naruszających autorskie prawa majątkowe osób trzecich lub dobra osobiste osób trzecich, 

- przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu,.

    § 5. ZASADY DOKONYWANIA I REALIZACJI REZERWACJI TOWARÓW 

1. Użytkownik chcący dokonać rezerwacji towaru przez Stronę Internetową w Sklepie Komet zobowiązany jest do podania w Formularzu Rezerwacji następujących danych osobowych:

 • imię i nazwisko,
 • nr telefonu,
 • adres e-mail,
 • adres do dostawy
 • nazwa firmy, NIP (dla rezerwacji w imieniu firmy)

5. W celu wysłania Formularza Rezerwacji i zakończenia procedury Rezerwacji niezbędna jest akceptacja     przez Użytkownika Strony Internetowej Regulaminu.

6. Użytkownicy Strony Internetowej mają możliwość złożenia za jej pomocą rezerwacji na Towar oferowany   do sprzedaży przez Sklep Komet. Rezerwacje za pośrednictwem Strony Internetowej można składać 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu przez cały rok. 

7. Poprzez dokonanie rezerwacji Towarów Użytkownik nie zawiera z Usługodawcą umowy sprzedaży. Do momentu zakupu zarezerwowanych Towarów w Sklepie Komet, na Użytkowniku nie ciążą żadne dodatkowe zobowiązania. Rezerwacja Towaru przez Stronę Internetową nie jest jednoznaczna ze złożeniem zamówienia na Towar, tym samym Użytkownikowi nie przysługuje prawo do zwrotu Towaru w terminie 14 dni. 

8.Ceny podane na stronie internetowej mają charakter orientacyjny i nie muszą dokładnie odpowiadać cenom sprzedaży w Sklepie Komet. Ceną sprzedaży towaru będzie cena podana w Potwierdzeniu Rezerwacji.

9. Rezerwacji Towarów przez Stronę Internetową można dokonywać po podaniu wymaganych danych w następujący sposób:

Korzystając z katalogu na Stronie Internetowej www.komet.elblag.pl , wprowadź towary do Listy Rezerwacji w "Schowku” z podaniem rezerwowanej ilości.

 Następnie :

 • wyślij zapytanie e-mail, podając dane do kontaktu
 • lub wydrukuj Listę Rezerwacji ze "Schowka" i przyjdź z nią do sklepu.

Sprzedawca poinformuje Cię o cenach zarezerwowanych towarów, ich koszcie całkowitym oraz o możliwym terminie i koszcie dostawy ( e-mailem). Zaakceptuj ceny i warunki dostawy otrzymane w Potwierdzeniu Rezerwacji wysyłając e-mail o treści :

„ Akceptuję ceny i warunki dostawy ” i podaj sposób dostawy wybierając:

 • odbiór własny Towaru,
 • dowóz dostawy transportem Komet.
 • wysyłka Towaru spedycją

Podczas potwierdzania rezerwacji jesteś zobowiązany do podania prawidłowych danych Kontaktowych( § 5.pkt.1)

Uzgodnij ze Sprzedawcą dogodny termin dostawy.

Za zakup i koszty dostawy należy zapłacić przed odbiorem towaru. Zakup zarezerwowanych towarów w terminie 7 dni od daty potwierdzenia następować będzie za cenę wskazaną w Potwierdzeniu Rezerwacji.

Dostępne są następujące formy zapłaty:

 • gotówką lub kartą płatniczą w kasie Komet,
 • przelewem na konto po otrzymaniu Paragonu lub FS  „pro forma”

Rezerwacje towarów potwierdzone lecz nieopłacone, będą anulowane po upływie 3 dni .

Możesz zarezerwować towar, którego nie ma w katalogu na stronie serwisu Komet korzystając z panelu    „Nasi dostawcy”. Wybierając towar na stronie internetowej producenta należy zanotować dokładnie symbol towaru producenta, a następnie podać go w zapytaniu e –mail. Sprzedawca poinformuje Cię  cenie towaru, oraz o możliwym terminie dostawy.

W celu zawarcia Umowy sprzedaży zapraszamy do kontaktu obsługą sklepu Komet, Elbląg ul. Piaskowa 6.

9.1 Użytkownik może zrezygnować z zarezerwowanych Towarów do czasu wpłaty zadatku lub zaliczki na poczet        zakupu tych Towarów w Sklepie Komet.

*na terenie Elbląga transport gratis przy zakupie powyżej 500zł, poza granicami miasta koszt dostawy należy uzgodnić ze Sprzedawcą.

**Jeśli masz dodatkowe pytania, proszę zadzwoń pod numer 55 232 70 21 lub zgłoś się do Obsługi Klienta w sklepie Komet

            § 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY. 

1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści uzyskane w trakcie świadczenia usług na rzecz Użytkownika Platformy oraz szkody wyrządzone przez nie.

2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za:

- wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim spowodowane przez Użytkownika Strony Internetowej w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

- wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim związane z przekazaniem przez Użytkownika Strony Internetowej nieprawdziwych lub niepełnych danych w Formularzu Rezerwacji.

- brak możliwości skorzystania ze Strony Internetowej, spowodowany niespełnieniem przez Użytkownika wymagań technicznych określonych w niniejszym Regulaminie.

3. Usługodawca nie odpowiada za szkody Użytkownika Strony Internetowej  poniesione w wyniku nieprawidłowego funkcjonowania Strony Internetowej .

4. Usługodawca nie odpowiada za błędne specyfikacje, opisy lub zdjęcia produktów na Stronie Internetowej. 

                    § 7. REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące spraw związanych ze Stroną Internetową należy przesyłać na adres elektroniczny Usługodawcy za pomocą korespondencji mailowej wraz z dokładnym opisem reklamacji i wskazaniem rodzaju naruszenia niezwłocznie po jego wystąpieniu.

2. Reklamacje mogą być przesyłane na następujący adres poczty elektronicznej Usługodawcy: 

komet@komet.elblag.pl 

3. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 30 dni od daty jej otrzymania i udzieli odpowiedzi na reklamację w     formie elektronicznej  

                    § 8.OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Platformy jest Komet Kosecki sp. j. Grupa SBS,82-300 Elbląg ul. Piaskowa 6,  NIP 578-000-03-59. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych              osobowych należy kierować do Usługodawcy na adres: 82-300 Elbląg ul. Piaskowa 6.

 2. Dane osobowe podane w trakcie Rezerwacji Towaru będą przetwarzane tylko w celu realizacji  Rezerwacji    Towaru i nie będą przechowywane do innych celów.

                    § 9. PRAWA AUTORSKIE

Wyłączne prawa do treści umieszczanych na Stronie Internetowej  przez Usługodawcę przysługują Usługodawcy i podlegają ochronie prawnej . Użytkownik jest uprawniony do korzystania z ww. treści nieodpłatnie, wyłącznie w zakresie własnego użytku  osobistego i w celu prawidłowego korzystania ze Strony Internetowej .

                    §10.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin w żaden sposób nie ogranicza ani też nie wyłącza praw Użytkowników, które wynikają z           obowiązujących przepisów prawa.

3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01. 07.2022r i ma zastosowanie do rezerwacji złożonych oraz umów zawartych przez Użytkowników od tego dnia.

5. Usługodawca zastrzega sobie prawo jednostronnej zmiany treści Regulaminu.

6. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Regulaminem będą rozstrzygane  przez Sąd właściwy miejscowo według siedziby Usługodawcy.

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.