REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ
„BON NA ZAKUPY”

 

Organizator i Uczestnicy AKCJI:
1) Organizatorem akcji promocyjnej „Bon na zakupy” ( dalej: „AKCJA”) jest Komet Kosecki sp. j. Grupa SBS, z
siedzibą w Elblągu ul. Piaskowa 6, numer NIP 578-000-03-59 (dalej „Organizator”).
2) W „ AKCJI ” mogą uczestniczyć tylko osoby fizyczne pełnoletnie będące konsumentem w rozumieniu
art.22 1 Kodeksu Cywilnego , posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. (tj. nie dokonujące zakupu w ramach
prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej)
3) AKCJA jest prowadzona zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.
Zasady AKCJI
1) AKCJA będzie przeprowadzona w sklepie Komet, w Elblągu ul. Piaskowa 6, w wybranych dniach
od 15/09/2023r do 30/12/2023r. Informacja o „ AKCJI ” będzie każdorazowo dostępna w kasie sklepu,
oraz na stronie internetowej : www.komet.elblag.pl
2) Uczestnik, który zrobi zakupy (nabędzie towar) o wartości nie mniejszej niż 1000 zł brutto w sklepie Komet w
czasie trwania „ AKCJI ”, otrzyma 1 „ bon na zakupy ” o wartości 50 zł za każde 500zł dokonanych
zakupów netto ( bez podatku VAT).
3) „ Bony na zakupy ” będą wydawane wyłącznie w dniu dokonania zakupów, w kasie sklepu Komet, w
godzinach otwarcia sklepu.
4) „ Bony na zakupy ” nie przysługują za dokonanie zakupów towarów, na które udzielono już innych obniżek
cen sprzedaży.
Zasady realizacji „ bonów na zakupy ” w sklepie Komet
1) Odbierając „bon na zakupy” w kasie sklepu Komet, uczestnik wyraża zgodę na udział w „ AKCJI ” i akceptuje
niniejszy regulamin .
2) „Bon na zakupy” będzie stanowił formę rabatu przy płatności za następne dokonane zakupy i będzie można
go zrealizować tylko w sklepie Komet, 82-300 Elbląg ul. Piaskowa 6.
3) Każdy bon będzie można zrealizować w terminie na nim oznaczonym. Bony nie mogą zostać wymienione na
pieniądze, zniszczone lub uszkodzone nie będą realizowane.
5) W przypadku zakupu towarów o wartości mniejszej niż wartość realizowanych bonów, sklep nie zwraca różnicy
wartości.
6) W przypadku zakupu towarów o wartości wyższej niż realizowane bonów, osoba realizująca je musi dopłacić
różnicę wartości w kasie sklepu Komet.
7) W przypadku zwrotu towaru, który był zakupiony w ramach Akcji, przyznane z tego tytułu bony rabatowe,
będą anulowane. Po wykorzystaniu bonów otrzymanych podczas Akcji, zwrot towarów nie jest możliwy.
Reklamacje
1) Reklamacje dotyczące przebiegu „ AKCJI ” mogą być zgłaszane do dnia 30 grudnia 2017 roku w formie pisemnej
w kasie sklepu lub e-mailem na adres: komet@komet.elblag.pl. Rozpatrzenia reklamacji dokona Organizator „
AKCJI ” w ciągu 21 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.
Postanowienia końcowe
1) Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu bez podawania przyczyny. Każda zmiana będzie
ogłoszona na stronie internetowej oraz w kasie sklepu Komet.
2) Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zawieszenia „ AKCJI ” w dowolnym momencie jej
trwania.